Badania psychologiczne
Inteligencja i procesy poznawcze:
Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych (WAIS – R)
Bateria Testów APIS-Z
MMSE

Osobowość i temperament:
Inwentarz Osobowości (NEO –FFI)
Formalna Charakterystyka Zachowania (FCZ – KT)
Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI)

Neuropsychologia:
Test Pamięci Wzrokowej Bentona

Doradztwo zawodowe:
APIS – Z
MBTI

Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych:
Umożliwia wszechstronną diagnozę intelektu za pomocą testów werbalnych i niewerbalnych. W wyniku przeprowadzenia testu uzyskuje się tzw. IQ – iloraz inteligencji. Test zbudowany jest ze skal dzielących się na 2 grupy: skalę zdolności słownych i skalę wykonaniową. Każda ze skal udziela informacji dotyczących funkcjonowania w sferze poznawczej badanej osoby w danym zakresie. Wskazania: życzenie danej osoby zainteresowanej diagnozą funkcjonowania umysłowego własnego lub dziecka, uzyskanie diagnozy funkcjonowania poznawczego lub diagnozy innych elementów u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach psychiatrycznych i neurologicznych, diagnozowanie upośledzenia umysłowego i ocena jego stopnia, potwierdzenie diagnozy uszkodzenia mózgu

Bateria Testów APIS-Z:
Badanie przeznaczone do zbadania inteligencji ogólnej, przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i dorosłych. Mierzy zdolności: abstrakcyjno – logiczne, zdolności werbalne, zdolności wzrokowo – przestrzenne, zdolności społeczne. Szczególnie przydatne w określaniu przyszłych preferencji zawodowych.

MMSE Mini – Mental:
Służy do badania dysfunkcji poznawczych (głównie w procesach otępiennych mózgu) oraz monitorowania przebiegu choroby.

Inwentarz Osobowości (NEO –FFI)
Na jego podstawie można wyjaśnić oraz przewidzieć ze sporym prawdopodobieństwem zachowania, reakcje i sposób przeżywania różnych sytuacji przez daną osobę oraz to, jak jest ona odbierana przez innych. Badanie umożliwia sformułowanie przewidywań na temat powodzenia szkolnego osoby, jej sposobu myślenia i nastawienia do innych ludzi i świata, sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, stanu zdrowia psychicznego, a nawet fizycznego, satysfakcji życiowej i sytuacji społecznej.

Formalna Charakterystyka Zachowania- Kwestionariusz Temperamentu (FCZ – KT)
Umożliwia poznanie następujących wymiarów osobowości: żwawości, perseweratywności, wrażliwości sensorycznej, wytrzymałości, aktywności i reaktywności. Ma zastosowanie w poradnictwie zawodowym i wychowawczym.

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI):
Jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości.

MBTI
Badanie dające wskazówkę o silnych i słabych stronach jednostki. Pomaga określić zawody, do których pacjent posiada wrodzone zdolności. Badanie pomaga w określeniu niezbędnych warunków do osiągnięcia sukcesu na polu zawodowym.


88-100 Inowrocław
ul. Lipowa 48c

Gabinet czynny pn, śr 17.00-20.00, wt., czw.-16.00-20.00
Rejestracja: tel. 661-221-415
Napisz: katarzyna.mroz@onet.pl
lub skorzystaj z formularza

Telefon do psychologa:
copyright 2012 Gabinet Spectrum : Wszelkie prawa zastrzeżone
projektowanie stron internetowych: www.studioproffi.pl